Обучения

Обучения

Качеството на човешките ресурси, с които дадена компания разполага е от определящо значение за нейната производителност, конкурентноспособност и цялостни перспективи за бъдещо развитие. Ако компанията притежава необходимия бюджет, с който да привлече най-добрите кадри в нейния бранш и да осигури необходимите за тях заплати и допълнителни стимули, с които да ги мотивира и задържи дългосрочно, всичко изглежда лесно! Но дори и в този случай, съветът на Булкон Груп към всеки работодател би бил да инвестира допълнително в обучението на своите служители и в повишаването на тяхната квалификация. Периодичните обучения въздействат пряко върху производителността и качеството на работа, което от своя страна води до бърза възвръщаемост на вложените в самото обучение средства. Те са и важен мотивиращ фактор за задържане на качествените служители, които като правило винаги търсят професионално усъвършенстване, развитие и допълнителни знания.

В продължение на това, Булкон Груп може да предложи на своите клиенти обучения по няколко основни направления, които да Ви направят по-успешни:

1. Управление на времето

2. Конфликти и умение да се решават

3. Екипни роли и работа в екип

4. Управление на стреса на работното място

5. Успешна делова комуникация

Предлаганите от Булкон Груп обучения се провеждат на удобно за клиента място, от висококвалифициран екип, ръководен от г-жа Соня Димитрова, която е професионалист, притежаващ дългогодишен опит, както и Сертификат от Института по психология при БАН за работа с малки групи. Те включват използването на оценъчни въпросници за изследване на взаимоотношенията между някои личностни характеристики, източници на стрес, удовлетвореност от работата, комуникативност, общителност, убедителност, толерантност.

Обученията са изцяло практически насочени с използване на различни форми, в зависимост от нуждите и предпочитанията на клиента: лекции, дискусии, казуси, ролеви игри, тестове. Конкретната продължителност и тематика също е пряко обвързана с потребностите на клиента и се договаря предварително.

Какви са ползите от обучението за клиента: Служителите, преминали обучението повишават своите знания и умения; формират успешни екипи, подобряват вътрешната и външна комуникация във фирмата, развиват умения за преодоляване на конфликтни ситуации. Всичко това е инвестиция с висока степен на възвръщаемост и дълготраен ефект, който далеч надхвърля краткосрочните и средносрочни финансови ползи.

Comments are closed.